• NEKRETNINE ŠORAK Kralja Petra I 37 Sremska Mitrovica

Compare Listings

УГОВОР О ПРОМЕТУ НЕПОКРЕТНОСТИ

УГОВОР О ПРОМЕТУ НЕПОКРЕТНОСТИ

Промет непокретности је пренос права својине на непокретности, правним послом уз накнаду или без накнаде.

 

Прометом непокретности сматра се и пренос права коришћења на непокретности у јавној својини са једног на другог носиоца права коришћења на непокретности у јавној својини.

Промет непокретности је слободан, ако законом није другачије одређено.

Непокретности јесу: земљиште (пољопривредно, грађевинско, шуме и шумско земљиште), зграде (пословне, стамбене, стамбено-пословне, економске и др.) и други грађевински објекти, као и посебни делови зграда (станови, пословне просторије, гараже и гаражна места) на којима може постојати засебно право својине.

Уговор о промету непокретности закључује се у облику јавнобележничког записа, (солемнизација уговора). За састављање уговора о промету непокретности у облику јавнобележничког записа искључиво је надлежан јавни бележник на чијем се подручју налази непокретност која је предмет уговора. Ако се непокретности које су предмет уговора налазе на подручју више јавних бележеника, надлежан је сваки од тих јавних бележника.

Уговори који нису закључени на начин у овако прописаној форми не производе правно дејство.

Ако јавни бележник, на основу извршеног увида у пoсeбну eвидeнциjу o угoвoримa o прoмeту нeпoкрeтнoсти, утврди дa су у суду вeћ oвeрeни пoтписи нa угoвoру o прoмeту истe нeпoкрeтнoсти, односно да је код јавног бележника или у суду сачињен јавнобележнички запис о промету исте непокретности, a прoдaвaц je истo лицe, дужан је да о томе упозори уговорнике и да то упозорење унесе у јавнобележнички запис, а ако се уговорници противе уношењу упозорења, јавни бележник одбија да сачини јавнобележнички запис.

Уговором о промету непокретности, продавац се обавезује да на купца пренесе право својине на продатој непокретности, и да му у ту сврху преда непокретност, а купац се обавезује да плати цену у новцу и преузме ствар

Основни елементи уговора о продаји (традиционални назив уговор о купопродаји непокретности) су:

  • Предмет уговора-прецизно одређена непокретност која мора бити у промету (што значи да предмет продаје не могу бити јавна добра)

  • Цена

Поред основних елемената треба прецизирати обавезе обе уговорне стране

Обавезе продавца

Предаја ствари

– Продавац мора предати непокретност купцу у року који је предвиђен уговором, и то у унапред виђеном, исправном и описаном стању. Непокретност се уобичајно предаје након исплаћене купопродајне цене, продавац предметну непокретност није дужан предати, уколико није исплаћена купопродајна цена, осим уколико другачије није уговорено. Сама примопредаја може се констатовати записнички – Записником о примопредаји непокретности, у којем се констатује комплетан опис непокретности на дан предаје, евентуално примећене мане непокретности, и такав записник потписују обе уговорне стране.

Пренос права својине

– Продавац је обавезан да купцу пренесе право својине на непокретности, на тај начин што ће му дати сагласност за укњижбу права својине у катастар непокретности – Calausula intabulandi.

Clausula intabulandi

– може бити условљена и безусловна. Условљена може бити, ако је уговором о продаји непокретности предвиђено да након исплате уговорене цене (углавном када је уговорена исплата купопродајне цене у траншама), продавац изда посебну потврду-сагласност, купцу, да је купопродајна цена у односу на предмет уговора исплаћена у целости. Безусловна Clausula intabulandi је као таква (без даље сагласности, без потврде о исплаћеној цени) предвиђена самим уговором.

Без дате Clausulе intabulandi, купац не може извршити пренос права својине на своје име у катастру непокретности.

Обавеза купца

Исплата уговорене купопродајне цене – купац је дужан исплатити цену, у време и на начин предвиђен самим уговором.

img

Petar

NEKRETNINE ŠORAK ovlaštena je agencija za posredovanje i olakšavanje pristupa informacijama vezanim za promet nekretnina.

Povezane objave

TRŽIŠTE NEPOKRETNOSTI U PRVOJ POLOVINI 2018 GODINE

        izvor:...

Nastavnite sa čitanjem
Petar
od Petar

UPIS ZAJEDNIČKE SVOJINE NA OBA SUPRUŽNIKA

 Kako kupac ne bi ostao bez imovine koju kupuje od prodavca obavezno treba da zatraži saglasnost...

Nastavnite sa čitanjem
Petar
od Petar

Vreme je za kućnog ljubimca

Rešili ste se da u život unesete lepotu druženja i da ga obogatitete prisustvom kućnog...

Nastavnite sa čitanjem
Petar
od Petar

Pridružite se diskusiji