• NEKRETNINE ŠORAK Kralja Petra I 37 Sremska Mitrovica

Opseg cene Od do

Compare Listings

Zakon o svojinsko- pravnim odnosima
Zakon o državnom premeru i katastru
Zakon o održavanju stambenih zgrada
Zakon o stanovanju
Zakon o sprečavanju pranja novca
Porodični zakon
Zakon o nasleđivanju
Zakon o hipoteci
Zakon o platnom prometu
Zakon o deviznom poslovanju
Zakon o porezima na imovinu
Zakon o zaštiti potrošača
Zakon o oglašavanju
Zakon o trgovini
Zakon o zaštiti podataka o ličnosti
Zakon o tajnosti podataka
Zakon o javnom beležništvu