Ugovor o prometu nepokretnosti

Promet nepokretnosti je prenos prava svojine na nepokretnosti, pravnim poslom uz naknadu ili bez naknade.
Prometom nepokretnosti smatra se i prenos prava korišćenja na nepokretnosti u javnoj svojini sa jednog na drugog nosioca prava korišćenja na nepokretnosti u javnoj svojini.

Promet nepokretnosti je slobodan, ako zakonom nije drugačije određeno.

Nepokretnosti jesu: zemljište (poljoprivredno, građevinsko, šume i šumsko zemljište), zgrade (poslovne, stambene, stambeno-poslovne, ekonomske i dr.) i drugi građevinski objekti, kao i posebni delovi zgrada (stanovi, poslovne prostorije, garaže i garažna mesta) na kojima može postojati zasebno pravo svojine.

Ugovor o prometu nepokretnosti zaključuje se u obliku javnobeležničkog zapisa, (solemnizacija ugovora). Za sastavljanje ugovora o prometu nepokretnosti u obliku javnobeležničkog zapisa isključivo je nadležan javni beležnik na čijem se području nalazi nepokretnost koja je predmet ugovora. Ako se nepokretnosti koje su predmet ugovora nalaze na području više javnih beleženika, nadležan je svaki od tih javnih beležnika.
Ugovori koji nisu zaključeni na način u ovako propisanoj formi ne proizvode pravno dejstvo.

Ako javni beležnik, na osnovu izvršenog uvida u posebnu evidenciju o ugovorima o prometu nepokretnosti, utvrdi da su u sudu već overeni potpisi na ugovoru o prometu iste nepokretnosti, odnosno da je kod javnog beležnika ili u sudu sačinjen javnobeležnički zapis o prometu iste nepokretnosti, a prodavac je isto lice, dužan je da o tome upozori ugovornike i da to upozorenje unese u javnobeležnički zapis, a ako se ugovornici protive unošenju upozorenja, javni beležnik odbija da sačini javnobeležnički zapis.

Ugovorom o prometu nepokretnosti, prodavac se obavezuje da na kupca prenese pravo svojine na prodatoj nepokretnosti, i da mu u tu svrhu preda nepokretnost, a kupac se obavezuje da plati cenu u novcu i preuzme stvar

Osnovni elementi ugovora o prodaji (tradicionalni naziv ugovor o kupoprodaji nepokretnosti) su:

  • Predmet ugovora-precizno određena nepokretnost koja mora biti u prometu (što znači da predmet prodaje ne mogu biti javna dobra)
  • Cena

Pored osnovnih elemenata treba precizirati obaveze obe ugovorne strane

Obaveze prodavca

Predaja stvari
– Prodavac mora predati nepokretnost kupcu u roku koji je predviđen ugovorom, i to u unapred viđenom, ispravnom i opisanom stanju. Nepokretnost se uobičajno predaje nakon isplaćene kupoprodajne cene, prodavac predmetnu nepokretnost nije dužan predati, ukoliko nije isplaćena kupoprodajna cena, osim ukoliko drugačije nije ugovoreno. Sama primopredaja može se konstatovati zapisnički – Zapisnikom o primopredaji nepokretnosti, u kojem se konstatuje kompletan opis nepokretnosti na dan predaje, eventualno primećene mane nepokretnosti, i takav zapisnik potpisuju obe ugovorne strane.

Prenos prava svojine
– Prodavac je obavezan da kupcu prenese pravo svojine na nepokretnosti, na taj način što će mu dati saglasnost za uknjižbu prava svojine u katastar nepokretnosti – Calausula intabulandi.

Clausula intabulandi
– može biti uslovljena i bezuslovna. Uslovljena može biti, ako je ugovorom o prodaji nepokretnosti predviđeno da nakon isplate ugovorene cene (uglavnom kada je ugovorena isplata kupoprodajne cene u tranšama), prodavac izda posebnu potvrdu-saglasnost, kupcu, da je kupoprodajna cena u odnosu na predmet ugovora isplaćena u celosti. Bezuslovna Clausula intabulandi je kao takva (bez dalje saglasnosti, bez potvrde o isplaćenoj ceni) predviđena samim ugovorom.

Bez date Clausule intabulandi, kupac ne može izvršiti prenos prava svojine na svoje ime u katastru nepokretnosti.

Obaveza kupca
Isplata ugovorene kupoprodajne cene – kupac je dužan isplatiti cenu, u vreme i na način predviđen samim ugovorom.