Uloga Javnog beležnika – šta je solemnizacija?

Javni beležnik ili Notar predstavlja jednu od najvažnijih karika u postupku kupoprodaje nekretnine. Najčešća i najupečatljivija aktivnost koju obavlja u vezi sa raspolaganjem nekretninama je overa (solemnizacija) Predugovora ili Ugovora o kupoprodaji. Njegova odgovornost za ispravnost poverenog posla je izuzetno velika i zato ne treba da čudi procedura koja nije postojala u vreme overe ove dokumentacije u Sudu.

NEKAD I SAD: U čemu je bitna razlika između overe u Sudu nekad i kod Javnog beležnika sada?

Ukratko:

  • Overa u Sudu je značila overu – POTPISA
  • Overa kod Javnog beležnika znači overu – SADRŽINE

Overi (solemnizaciji) Predugovora ili Ugovora o kupoprodaji prethodi detaljna provera dokumentacije od strane Notara.

S tim u vezi, prodavac na zakazanu kaparu (koju organizuje posrednik), treba da donese na uvid svu originalnu dokumentaciju koju poseduje. Posrednik će je pažljivo pregledati i ako je sve u redu, na osnovu priložene originalne dokumentacije, izradiće Predugovor (ili Ugovor o kupoprodaji, ukoliko se cena isplaćuje odjednom) koji kupac i prodavac treba pažljivo da pročitaju i razjasne sve eventualne nejasnoće.

Tek kada se stranke usaglase oko teksta i Posrednik odgovori na sva njihova pitanja u vezi sa kupoprodajom, na e-mail Notara šalje se sva potrebna dokumentacija na osnovu koje se vrši solemnizacija.

Posrednik i Notar dogovaraju termin za overu koji  se naknadno potvrđuje pošto Notar detaljno proveri svu dokumentaciju koja je stigla na e-mail i pošto utvrdi da prodavac nije ranije, za istu nekretninu, već jednom overio Predugovor ili Ugovor o kupoprodaji (čime se sprečava tzv.duplaprodaja). 

Vremenski razmak između kapare koju organizuje posrednik i overe kod Notara je načešće 2 – 3 dana, zavisno od toga da li Notar ima slobodnih termina, ali i od toga da li treba dopuniti dokumentaciju za overu.

Šta je solemnizacija?

To je davanje snagejavne isprave – privatnoj ispravi  koja je Javnom beležniku podneta na potvrđivanje.

Šta je smisao rada Javnih beležnika?

Bez sumnje  –  SIGURNOST!

Ugovori kojima se raspolaže nepokretnostima moraju biti zaključeni u formi javnobeležničkog zapisa ili mogu biti sačinjeni od strane advokata ili građana, a solemnizovani od strane Javnog beležnikačime dobijaju karakter javne isprave.

https://svetnekretnina.wordpress.com/