Your search results

Opšti uslovi poslovanja

OPŠTE ODREDBE

Opštim uslovima poslovanja Agencije za posredovanje u prometu i zakupu nepokretnosti NEKRETNINE ŠORAK uređuje se poslovni odnos između Posrednika (agencije) i Nalogodavca (fizičkog ili pravnog lica). Zaključenjem ugovora o posredovanju, odnosno prihvatanjem ovih uslova Nalogodavac potvrđuje da je upoznat i saglasan sa odredbama Opštih uslova poslovanja Posrednika u prometu nepokretnosti.

OBAVEZE POSREDNIKA

 • da zaključi ugovor o posredovanju sa Nalogodavcem u pisanom ili elektronskom obliku;
 • da nastoji da nađe i dovede u vezu sa Nalogodavcem lice radi zaključenja pravnog posla;
 • da da Nalogodavcu objektivno mišljenje o ceni nepokretnosti ili iznosu zakupnine nepokretnosti u skladu sa njenim karakteristikama, prilikama na tržištu, kao i drugim relevantnim okolnostima;
 • da izvrši uvid u isprave kojima se dokazuje pravo svojine ili drugo stvarno pravo na nepokretnosti čiji promet , odnosno zakup je predmet posredovanja i da upozori Nalogodavca naročito na moguće rizike u vezi sa upisom predmetne nepokretnosti u registre nepokretnosti, upisana prava odnosno terete na predmetnoj nepokretnosti, postojanje prava preče kupovine i ograničenje u pravnom prometu u skladu sa posebnim propisima;
 • da obavi potrebne radnje u cilju predstavljanja (prezentacije) nepokretnosti na tržištu, da postavi oglas u vezi sa prometom, odnosno zakupom nepokretnosti na odgovarajući način i da izvrši sve druge radnje dogovorene ugovorom o posredovanju koje prelaze uobičajenu prezentaciju, a za šta ima pravo na posebne , unapred iskazane troškove;
 • da omogući pregled nepokretnosti;
 • da čuva podatke o ličnosti Nalogodavca , a po pisanom nalogu Nalogodavca da čuva kao poslovnu tajnu podatke o nepokretnosti, u vezi sa čijim prometom, odnosno zakupom posreduje, ili u vezi sa tom nepokretnosti, ili o poslu za koji posreduje;
 • da obavesti Nalogodavca  o svim okolnostima značajnim za predmetni posao koje su mu poznate;
 • da posreduje u pregovorima i nastoji da dođe do zaključenja ugovora;
 • da obezbedi izradu pismena koja su neophodna za realizaciju prometa nepokretnosti ( predugovor, ugovor o kupoprodaji) sačinjena od strane pravnog zastupnika sa kojim agencija ima potpisan ugovor o pružanju advokatskih usluga;
 • da prisustvuje kod zaključenja pravnog posla (predugovora i ugovora);
 • da prisustvuje primopredaji nepokretnosti;
 • smatra se da je Posrednik omogućio nalogodavcu vezu sa drugim licem  (fizičkim ili pravnim) o pregovaranju za zaključenje pravnog posla, ako je Nalogodavcu omogućeno stupanje u vezu sa drugim licem sa kojim je pregovarao za zaključenje pravnog posla, a posebno ako je:
 • neposredno odveo, ili uputio Nalogodavca, ili treće lice na razgledanje predmetne nepokretnosti;
 • organizovao susret između Nalogodavca i trećeg lica radi pregovaranja za zaključenje pravnog posla;
 • nalogodavcu saopštio ime, broj telefona, e- adrese, telefaksa, trećeg lica zainteresovanog za zaključenje pravnog posla, ili ako mu je saopštio tačnu lokaciju tražene nepokretnosti.

OBAVEZE NALOGODAVCA

 • da obavesti Posrednika o svim okolnostima koje su od značaja za obavljanje posredovanja;
 • da Posredniku da na uvid originalne isprave koje dokazuju njegovo pravo na nepokretnosti koje su predmet prometa, odnosno da upozori Posrednika na sve upisane i neupisane terete koji postoje na nepokretnosti;
 • da osigura Posredniku i licu zainteresovanom za zaključenje pravnog posla razgledanje nepokretnosti, na dogovoreni način i u dogovoreno vreme;
 • da obavesti Posrednika o svim bitnim podacima o nepokretnosti, što posebno uključuje tačne podatke o ceni, lokaciji, strukturi i dr;
 • da isplati Posredniku ugovorenu posredničku naknadu, i ako je to posebno ugovoreno, da nadoknadi posredniku druge troškove nastale tokom posredovanja;
 • da obavesti Posrednika pisanim putem o svim promenama u vezi sa posredovanim poslom, a posebno o promenama u vezi sa pravima na nepokretnost, rokovima i cenom, a sve u roku od tri dana od dana nastale promene;
 • da odmah obavesti Posrednika da je lice koje je preko Posrednika gledalo nepokretnost pokazalo interesovanje da bez posrednika zaključi ugovor/predugovor o kupoprodaji nepokretnosti, zakupu nepokretnosti, ili obavi neki drugi pravni posao koji je posledica rada Posrednika;
 • kupac/zakupac u svojstvu Nalogodavca je obavezan da neposredno pre razgledanja nepokretnosti potpiše posredniku izjavu o gledanju nepokretnosti, u kojoj potvrđuje da je predmetnu nepokretnost gledao posredstvom Posrednika;
 • u slučaju da kupac/zakupac odbije da potpiše potvrdu iz prethodnog stava, Posrednik nije obavezan da predmetnu nepokretnost pokaže. U slučaju da je Posrednik pokazao predmetnu nepoketnost kupcu/zakupcu i pored odbijanja da potpiše izjavu o gledanju nepokretnosti pa kupac/ zakupac ili sa njim povezana lica navedena u Zakonu o posredovanju i Opštim uslovima poslovanja, zaključi ugovor o prometu/zakupu predmetne nepokretnosti, činjenica da je kupca/zakupca u vezu sa prodavcem/zakupodavcem doveo Posrednik će se dokazivati drugim relevantnim dokaznim sredstvima-svedocima, pisanom ili elektronskom dokumentacijom, sms porukama, itd.

OSTVARIVANJE PRAVA NA POSREDNIČKU NAKNADU

 • Posrednik stiče pravo na posredničku naknadu u trenutku zaključenja Ugovora (Predugovora) za koji je posredovao, tj. davanja kapare ili avansa, s tim da naknadni odustanak stranaka od zaključenja glavnog ugovora nama uticaja na ostvarenu posredničku naknadu.
 • Posrednik ne može da zahteva delimično plaćanje posredničke provizije unapred, odnosno pre zaključenja predugovora odnosno ugovora za koji je posredovao, u skladu sa prethodnim stavom, osim ako između Nalogodavca I Posrednika nije postignut drugačiji dogovor. Iznos posredničke naknade, odnosno način određivanja iznosa posredničke naknade, kao i vrsta i visina troškova za dodatne usluge Posrednika, utvrđeni su cenovnikom posredničkih usluga koji je sastavni deo ovih Opštih uslova poslovanja.
 • Posrednik može i Nalogodavcu Prodavcu i Nalogodavcu Kupcu, ukoliko okolnosti konkretnog slučaja to opravdavaju, odobriti popust na iznos posredničke naknade.
 • Troškove pribavljanja potrebne dokumentacije kojom se dokazuje svojina na predmetnoj nepokretnosti (List nepokretnosti i sl.), a koja je potrebna za promet predmetne nepokretnosti snosi Nalogodavac, ako nije drugačije dogovoreno.
 • Posrednik može da ugovori pravo na naknadu dodatnih troškova nužnih za izvršenje naloga, bez obzira na uspeh posredovanja, i zatraži da mu se unapred plate sredstva za određene izdatke, ako je to navedeno u ugovoru o posredovanju.
 • Posrednik ima pravo na posredničku naknadu ako bračni, odnosno vanbračni drug, potomak, ili roditelj lica sa kojim je Posrednik doveo u vezu Nalogodavca, zaključi posredovani pravni posao.
 • Ako nakon prestanka važenja ugovora o posredovanju, na osnovu otkaza Nalogodavca, a u roku ne dužem od mesec dana od dana prestanka važenja ugovora, Nalogodavac zaključi pravni posao koji je neposredna posledica Posrednikovog posredovanja re prestanka važenja ugovora o posredovanju, dužan je da Posredniku plati ugovorenu posredničku naknadu u celini, osim ako je ugovorom o posredovanju bilo drugačije ugovoreno. Posrednik odnosno Podposrednik nema pravo na naknadu za posredovanje ako sa Nalogodavcem u svoje ime, kao ugovorna strana, zaključi ugovor koji je predmet posredovanja, odnosno ako takav ugovor sa Nalogodavcem zaključi lice koje za Posrednika, odnosno Podposrednika, obavlja poslove posredovanja.
 • Posrednik nije obavezan da vrati isplaćenu posredničku naknadu( u slučaju raskida predugovora, ugovora, odustajanja jedne od ugovornih strana i sl.), osim ako ugovorom o posredovanju nije drugačije ugovoreno.

ODGOVORNOST ZA ŠTETU

 • Posrednik u obavljanju posredovanja, odnosno drugih radnji u vezi sa poslom koji je predmet posredovanja mora postupati sa pažnjom dobrog privrednika.
 • Posrednik odgovara Nalogodavcu u skladu sa Zakonom za štetu koja je nastala usled neispunjenja ugovornih obaveza preuzetih ugovorom o posredovanju i navedenim u ovim Opštim uslovima poslovanja od strane Posrednika.
 • Posrednik ne snosi odgovornost za izvršenje obaveza bilo koje od ugovornih strana u prometu, koje su međusobno preuzele u zaključenom ugovoru (predugovoru), posrednik ne odgovara za kvalitet nepokretnosti koja je predmet prometa, niti za skrivene mane ( osim u slučaju da mu je prodavac u pisanoj formi saopštio da nepokretnost ima skrivenu manu a on tu informaciju prikrio od kupca).

PRESTANAK VAŽENJA UGOVORA O POSREDOVANJU

 • Ugovorom o posredovanju se utvrđuje period na koji se ugovor zaključuje.
 • Ako nije drugačije dogovoreno, smatraće se da je ugovor zaključen na period od godinu dana.
 • Ugovor o posredovanju prestaje da proizvodi pravna dejstva zaključenjem pravnog posla za koji je posredovano, protokom roka na koji je zaključen( ako ugovorom o posredovanju niji drugačije ugovoreno), ili otkazom Nalogodavca koji se daje u pisanoj ili elektronskoj formi.
 • Otkaz ugovora o posredovanju ne mora biti obrazložen, može biti dat u svako doba (osim kod ekskluzivnog posredovanja, gde se rok smatra bitnim elementom ugovora) i ima pravno dejstvo od momenta dostavljanja istog drugoj strani.

OPŠTE ODREDBE

 • Na odnose između Nalogodavca i Posrednika koji nisu uređeni ovim Opštim uslovima poslovanja, a nisu ugovoreni ugovorom o posredovanju, primenjuju se odredbe zakona koji regulišu ovu oblast i Zakona o obligacionim odnosima.
 • Angažovanjem agencije za posredovanje u prometu i zakupu nepokretnosti NEKRETNINE ŠORAK od strane Nalogodavca pismeno ili usmeno , podrazumeva se  da je zainteresovana strana upoznata sa ovim cenovnikom i Opštim uslovima poslovanja koji su javno dostupni i samim tim zainteresovana strana prihvata obaveze koje iz predmetnih dokumenata proističu. Zainteresovana strana je bespogovorno saglasna da Agencija za posredovanje u prometu i zakupu nepokretnosti NEKRETNINE ŠORAK može naplatu svojih potraživanja izvršiti i sudskim putem.

CENOVNIK POSREDNIČKIH USLUGA

 1. Posrednička provizija kod ugovora o posredovanju u prodaji nepokretnosti…………..0,5-2%
 2. Posrednička provizija kod ugovora o posredovanju u zakupu nepokretnosti…………..50% od ugovorene mesečne zakupnine jednokratno.

Compare Listings