Your search results

Zakoni koji uređuju oblast posredovanja u prometu nepokretnosti

ZAKON O POSREDOVANJU U PROMETU I ZAKUPU NEPOKRETNOSTI

ZAKON O PROMETU NEPOKRETNOSTI

ZAKON O PLANIRANJU I IZGRADNJI

ZAKON O OBLIGACIONIM ODNOSIMA

ZAKON O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA

ZAKONO DRŽAVNOM PREMERU I KATASTRU

ZAKONO STANOVANJU I ODRŽAVANJU ZGRADA

ZAKON O STANOVANJU

ZAKONO SPREČAVANJU PRANJA NOVCA I FINANSIRANJA TERORIZMA

PORODIČNI ZAKON

ZAKONO NASLEĐIVANJU

ZAKONO HIPOTECI

ZAKONO PLATNOM PROMETU

ZAKONO DEVIZNOM POSLOVANJU

ZAKONO POREZIMA NA IMOVINU

ZAKONO ZAŠTITI POTROŠAČA

ZAKONO OGLAŠAVANJU

ZAKONO TRGOVINI

ZAKONO ZAŠTITI PODATAKA O LIČNOSTI

ZAKONO TAJNOSTI PODATAKA

ZAKON O JAVNOM BELEŽNISTVU

Compare Listings