Zakoni

Zakoni koji uređuju oblast posredovanja u prometu nepokretnosti

ZAKON O POSREDOVANJU U PROMETU I ZAKUPU NEPOKRETNOSTI

 

ZAKON

ZAKON O PROMETU NEPOKRETNOSTI 

ZAKON

ZAKON O PLANIRANJU I IZGRADNJI

ZAKON

ZAKON O OBLIGACIONIM ODNOSIMA

ZAKON

ZAKON O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA

ZAKON

ZAKON O DRŽAVNOM PREMERU I KATASTRU

ZAKON

ZAKONO STANOVANJU I ODRŽAVANJU ZGRADA

ZAKON

ZAKON O STANOVANJU

ZAKON

ZAKONO SPREČAVANJU PRANJA NOVCA I FINANSIRANJA TERORIZMA

ZAKON

PORODIČNI ZAKON

ZAKON

ZAKON O NASLEĐIVANJU

ZAKON

ZAKON O HIPOTECI

ZAKON

ZAKON O PLATNOM PROMETU

ZAKON

ZAKON O DEVIZNOM POSLOVANJU

ZAKON

ZAKON O POREZIMA NA IMOVINU

ZAKON

ZAKONO ZAŠTITI POTROŠAČA

ZAKON

ZAKONO OGLAŠAVANJU

ZAKON

ZAKON O POREZIMA NA IMOVINU

ZAKON

ZAKON O ZAŠTITI PODATAKA O LIČNOSTI

ZAKON

ZAKONO TAJNOSTI PODATAKA

ZAKON

ZAKON O JAVNOM BELEŽNISTVU

ZAKON