Poreske obaveze prilikom kupoprodaje nekretnine

Poreske obaveze koje terete promet nepokretnosti opet zavise od toga da li je nepokretnost ranije sazidana ili je u pitanju novogradnja, odnosno, zavise od toga da li je u pitanju prvi promet ili je nepokretnost promenila više vlasnika.

Ukoliko je reč o prvom prometu, dakle, o prometu novogradnje, prodavac je poreski obveznik i u obavezi je da nakon zaključenja glavnog ugovora plati porez na dodatu vrednost (PDV), koji iznosi 10 % za stambeni prostor, a 20 % za ostale nepokretnosti, sve računajući na osnovicu koju proceni poreski organ, a koja je ista ili bliska tržišnoj ceni. PDV je uračunat u kuporodajnu cenu. Prodavac je u obavezi da kupcu izda račun sa iskazanim PDV-om.

Ukoliko se kupuje nepokretnost koja je više puta u prometu, bez obzira kada je izgrađena, ugovor o kupoprodaji podleže porezu na prenos apsolutnih prava, iznosi 2,5 % od osnovice utvrđene na način kako je objašnjeno u prethodnom stavu a u većini slučajeva predstavlja obavezu kupca, iako je po samom zakonu poreski obveznik prodavac. Kupac je u obavezi da podnese poresku prijavu u roku od 30 dana od dana zaključenja glavnog ugovora, a rok za plaćanje poreza je 15 dana od dana uručenja rešenja.

Dešava se da prodavci nisu regulisali porez po svom osnovu sticanja prava svojine, pa se predugovorom obavezuju da to učine do zaključenja glavnog ugovora. Za te slučajeve, potrebno je znati da poreska stopa na porez na nasleđe i poklon između lica koja su u drugom naslednom redu iznosi 1,5 %, a u daljim naslednim redovima i između nesrodnih lica 2,5 % od osnovice, dok su naslednici, odnosno, poklonoprimci prvog naslednog reda (svi potomci u pravoj liniji i bračni drug), kao i srodnici drugog naslednog reda ukoliko su sa ostaviocem, odnosno, poklonodavcem živeli u predmetnoj nepokretnosti najmanje godinu dana pre smrti ostavioca, odnosno, pre zaključenja ugovora o poklonu, oslobođeni plaćanja poreza. Po ugovoru o doživotnom izdržavanju takođe se plaća porez na prenos apsolutnih prava, po stopi od 2,5 %, a ukoliko je davalac izdržavanja naslednik prvog naslednog reda, platiće porez na deo koji ne bi nasledio po zakonskom redu nasleđivanja (primer: ako postoje dva zakonska naslednika, platiće na polovinu vrednosti nepokretnosti 2,5 %).

S obzirom da su još uvek na snazi odredbe o oslobođenju kupca prvog stana od plaćanja poreza, važno je znati sledeće: kod kupovine stana koji podleže porezu na prenos apsolutnih prava, uslov za oslobođenje je da je kupac punoletni državljanin Republike Srbije i da nije imao u svojini stan na teritoriji Republike Srbije počev od dana 01.07.2006. godine do dana overe glavnog ugovora; kod kupovine stana koji podleže plaćanju PDV-a, pored ovih uslova, potrebno je i da je isplatio prodavcu ukupnu kupoprodajnu cenu, kao i da je taj prodavac lice ili jedno od lica na čije ime je dobijena građevinska dozvola. Kod poreza na prenos apsolutnih prava donosi se rešenje kojim se utvrđuje da je kupac oslobođen plaćanja, a kod PDV-a se donosi rešenje kojim se utvrđuje povraćaj plaćenog PDV-a, u visini iskazanoj u računu koji je prodavac prikazao.

Najzad, svaki prodavac nepokretnosti je potencijalni obveznik poreza na kapitalni dobitak, koji se plaća na razliku izmedju cene po kojoj je nepokretnost prodata (prodajna cena) i cene po kojoj je prodavac stekao pravo svojine na istoj (nabavna cena), sve računajući prema procenama Poreske uprave, dok poreska stopa koja se primenjuje na tu razliku iznosi 15 %. Ne postoji porez na kapitalni dobitak za one prodavce koji su vlasnici predmetne nepokretnosti duže od 10 godina i za one prodavce koji su pravo svojine stekli nasleđem, kao naslednici prvog naslednog reda. Svi ostali prodavci su potencijalni obveznici ove vrste poreza, ali, mogu steći pravo na oslobođenje od istog, ukoliko sredstva ostvarena prodajom nepokretnosti ulažu u rešavanje svog ili stambenog pitanja člana svog porodičnog domaćinstva ili ih ulažu u poboljšanje uslova stanovanja u nepokretnosti u kojoj žive, a sve u roku od 90 dana od dana prodaje. Ukoliko za navedene potrebe ne ulože sva sredstva ostvarena prodajom, već samo deo, poreska obaveza im se srazmerno smanjuje.