Koje podatke o građanima “pamti” Kreditni biro?

Ukoliko svoje obaveze prema banci ne izmirujete na vreme u Kreditnom birou ćete biti označeni kao neredovan platiša.

Kreditni biro Udruženja banaka Srbije je mesto na kom se vodi centralizovana evidencija o dugovanjima građana. Na osnovu podataka koje banke dostavljaju Kreditnom birou, formira se jedinstvena evidencija u kojoj se beleže podaci o tome kod koje banke ste i po kom osnovu zaduženi (kredit, limit po kreditnoj kartici, pozajmica po tekućem računu, dato jemstvo i sl.), kad i u kom iznosu ste se zadužili i da li i koliko uredno izmirujete svoje obaveze, tj. da li ih izmirujete o roku dospeća.

Za fizička lica izveštaj Kreditnog biroa sadrži podatke o:

  • Tekućim obavezama, kao što su obaveze po osnovu kredita, lizing ugovora, tekućih računa, debitnim i kreditnim karticama i aktiviranim jemstvima
  • Potencijalnim obavezama, kao što su podaci o odobrenim pozajmicama po tekućim računima i datim jemstvima (žirantima) po kreditima drugih građana, pravnih lica i preduzetničkih radnji
  • Neurednosti u izmirivanju dospelih obaveza koja uključuju iznos i vreme trajanja neizmirene obaveze

Kreditni biro u Srbiji vodi pozitivne i negativne podatke, koji se brišu iz baze podataka u roku od tri godine, počev od dana izmirenja obaveze klijenta prema banci, odnosno raskida ugovora o korišćenju usluge. To bi značilo da, ako ste imali kašnjenje u plaćanju kredita duže od 60 dana, bićete evidentirani kao neuredan platiša u naredne tri godine i nećete biti u mogućnosti da se ponovo kreditno zadužite u nekoj finansijskoj instituciji.

Kako proveriti status u Kreditnom birou?

Građani za sopstvene potrebe mogu dobiti lični izveštaj radi uvida u podatke koji se o njima vode kod banaka i drugih pružalaca usluga, radi eventualne reklamacije na tačnost podataka, kao i za druge sopstvene potrebe. Lični izveštaj se ne koristi za procenu kreditne i platežne sposobnosti.

„Zahtev za izdavanje ličnog izveštaja građani mogu podneti kod bilo koje banke ili kod Kreditnog biroa i on će im biti dostavljen na način koji oni sami odrede (faksom, mejlom, poštom). Takođe, građanima je omogućeno i preuzimanje Ličnog izveštaja u prostorijama Kreditnog biroa, kao i elektronskim putem preko Portala Kreditnog biroa“, objašnjavaju za Biznis.rs iz Udruženja banaka Srbije (UBS).

Podaci klijenata u bazi Kreditnog biroa ostaju trajno, sve dok banka (ili neki drugi korisnik) koja ih je upisala ne promeni stav i zahteva izmenu. Ako neko duguje po osnovu kredita (ne otplaćuje rate) ta informacija će biti upisana 60 dana nakon dospeća duga i stajaće kao informacija sve vreme dok se kredit ne isplati. Kada se to kašnjenje otplati i prođe tri godine od tog momenta tek onda će ta informacija iščeznuti sa izveštaja jer izveštaj prikazuje poslednje tri godine.

Ipak podaci upisani u bazu Kreditnog biroa se mogu menjati, ali to može uraditi samo banka odnosno drugi pružalac usluge koji je takav podatak stavio na raspolaganje sistemu Kreditnog biroa.

„U slučaju da je unet pogrešan podatak o obavezama građana kod banaka i drugih pružalaca usluga, predviđena je mogućnost reklamacije koja se podnosi na Zahtevu za ispravku-dopunu, koji se dobija pri izdavanju ličnog izveštaja. Zahtev za izmenu podatka podnosi se na obradu i rešavanje reklamacije banci odnosno drugoj članici Kreditnog biroa, na koju se navedeni podatak i odnosi. Predviđeni maksimalni rok za ispravku podatka je 15 dana, ali se u praksi ove izmene vrše najčešće u roku od jednog do dva radna dana, ukoliko je zahtev opravdan“, zaključuju naši sagovornici iz (UBS).

Izvor: biznis.rs